Historia

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” istnieje od 1992 r. Stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski a jego działalność nastawiona jest na poprawę dziecięcych losów.
Nasza historia jest ściśle związana z Domem Dziecka nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów w Warszawie, gdzie przez 5 lat specjalnie ku temu powołany Oddział TRAD „SZANSA” spełniał funkcję terapeutyczną dla podopiecznych DDz.

Okazało się jednak, że potrzeby środowiska są zbyt duże, by ograniczać się tylko do działalności wewnętrznej. Wolontariusze „SZANSY”  wyszli pod osiedlowe trzepaki, by zaprosić dzieci i młodzież do naszej świetlicy.

Wkrótce uruchomiliśmy przemyślany program pracy z dzieckiem i rodziną przekształcając świetlicę  środowiskową w Ośrodek Socjoterapii. Rozwój programów korekcyjnych i terapeutycznych realizowanych zgodnie z misją „Pomoc dziecku i rodzinie w potrzebie” następował bardzo dynamicznie, gdyż ówcześnie brakowało w Warszawie tego typu placówek.

W 1996 roku Barbarze Chojnackiej (założycielce Oddziału) udało się zainteresować naszą działalnością Fundację Bernarda van Leer z Hagi. Dostaliśmy od losu pewną szansę, która przyniosła nam rozwój i sukcesy.

Pierwsza zmiana


Pozostając wciąż w środowisku lokalnym dzielnicy Ochota  wspólnie z Fundacją przygotowaliśmy program adaptacyjny „W naszym przedszkolu trzylatki nie płaczą”. Wdrożony najpierw w 3 przedszkolach ochockich przy współpracy naukowej z prof. Edytą Gruszczyk – Kolczyńską,  przyjęty został  w niedługim czasie przez całe środowisko przedszkolne Warszawy.  Ten program tak bardzo pionierski i nowatorski wówczas, zapoczątkował zmiany systemowe w placówkach przedszkolnych, a co najważniejsze zmieniał świadomość rodziców i nauczycieli. Dziś nie ma chyba placówki w Polsce (na różnych szczeblach edukacji), która w jakikolwiek sposób nie ułatwiałaby przekraczania progu edukacyjnego. Temat ADAPTACJI  i stresu adaptacyjnego stał się powszechny i znany, a społeczeństwo wrażliwe na jego punkcie.
W ten oto sposób  „SZANSA” z Ochoty zaczęła zmieniać dziecięce losy na lepsze powodując zmiany w ludziach, ich myśleniu, mentalności, a konsekwencji w sektorze przedszkolnym i funkcjonowaniu wielu placówek.

Dzięki współpracy z holenderską Fundacją Bernarda van Leer nastąpiła zmiana w nas samych. Zrozumieliśmy, że osiągniemy więcej, jeśli nie będziemy pracować z pojedynczym dzieckiem, ale z ludźmi, którzy pracują z dziećmi. W ten oto sposób porzuciliśmy „gaszenie pożarów” a rozpoczęliśmy budowanie poważnych „systemów przeciwpożarowych”.

Dlaczego zaczęliśmy od przedszkola?

Badania naszego holenderskiego partnera nad rozwojem społeczeństw prowadzone w wielu krajach świata pokazały, że wcale nie te kraje szybko i dynamicznie się rozwijają, które mają narodowe szkolnictwo wyższe na wysokim poziomie, ale te, w których wysokim poziomem cieszy się edukacja wczesna, ta najbardziej elementarna.

Dziecko w wieku przedszkolnym jest bowiem w okresie swoich największych możliwości rozwojowych. Przez pierwsze 6 lat życia zdobywa wiedzę i umiejętności stanowiące solidny fundament dalszej nauki. Jeśli przyjmiemy, że życie ludzkie trwa 100 lat, czas spędzony w przedszkolu stanowi jedynie 4% tego okresu. Wydawałoby się, że to bardzo mało. Jednak z punktu widzenia rozwoju człowieka to ogromnie dużo! To właśnie w przedszkolu dokonuje się przekształcanie osoby zależnej od dorosłych w osobę w wielu sferach od dorosłych niezależną.

W miarę upływu czasu program działania „SZANSY” stawał się coraz bardziej nastawiony  na pracę z dorosłymi,  szczególnego zaś znaczenia nabierał rozwijający się jego pion szkoleniowy. Oprócz szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla rodziców bardzo ważna stała się praca merytoryczna z personelem pomocniczym przedszkola, który w istotny sposób wspiera proces adaptacji małych dzieci w placówce.

Tradycją stowarzyszenia od 2000r. stało się organizowanie konferencji dla środowiska przedszkolnego. Od tego czasu poprzez spotkania w szerokim gronie pedagogów i specjalistów dziedzin pokrewnych włączamy się w narodową dyskusję na temat wczesnej edukacji.

Kolejne zmiany

W 2004 roku Ośrodek Socjoterapii przestał istnieć, a nasza działalność od tego momentu przybrała kształt bardziej rozwojowej i edukacyjnej. Zmieniliśmy siedzibę przyjmując od Dzielnicy Ochota lokal w pawilonie przy ul. Grójeckiej 79 w najbliższym sąsiedztwie Ośrodka Kultury Ochoty.

Rozwijaliśmy programy wspierające sektor przedszkolny, z coraz większym sukcesem nawiązywaliśmy  współpracę ze szkołami podstawowymi i gimnazjami, jednocześnie zaś bardzo starannie budując i rozwijając  wolontariat.

Od 1997 r. prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy na terenie całego kraju. Jako jedna z pierwszych organizacji w Warszawie zaczęliśmy kształcić wolontariuszy na potrzeby własne i innych organizacji/instytucji nie tylko pod kątem ich praw i obowiązków, ale pod kątem ich umiejętności pedagogicznych. Współpracowaliśmy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, aby poprawiać jakość pracy wolontariuszy w środowisku i zachęcić ich do dalszych działań w wolontariacie. Aktualnie naszymi szkoleniami zostało objętych niemalże 1000 wolontariuszy. Ogromnym wsparciem w tym zakresie była długofalowa współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz inicjatyw Obywatelskich (2005-2012).

Od 2002 r. prowadzimy warszawski klub dla rodzin z małymi dziećmi. Nasz Klubik Mamy i Malucha oraz Klubik Przyszłego Przedszkolaka w ówczesnym czasie były nowatorskimi  inicjatywami. Dzisiaj przyjazne miejsca dla rodzin są w każdej dzielnicy. Ich powstanie i funkcjonowanie jest często wynikiem kreatywności, zapału i determinacji samych mieszkańców. Nasz klub ”Rodzinny kącik” jest  zintegrowanym centrum rozwoju dla dzieci w wieku 0-3 lata i jego rodzin . Prowadzony jest zgodnie z standardami warszawskich klubów dla rodzin w ramach programu (Priorytet I, cel 4 Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.) , dofinansowany ze środków m.st. Warszawy w latach 2003-2013 r. Od 2003 roku rozmachu nabierał program organizacji wypoczynku dla dzieci w formie obozów edukacyjno – wypoczynkowych letnich i zimowych.  Aktualnie w ciągu roku wyjeżdża z nami ponad 200 dzieci. Podczas pracy wakacyjnej z dziećmi i młodzieżą rozwijamy różnorodną aktywność dzieci i młodzieży.

Komu dajemy Szansę?

Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowaliśmy wiele ciekawych programów edukacyjnych skierowanych do dzieci. Dajemy szansę m.in.:
  • Maluchom i ich Rodzinom – w Grupach Zabawowych, Klubie Mamy i Malucha, różnych zajęciach  stanowiących swoistą „preadaptację do przedszkola”,
  • Sześciolatkom i uczniom klas I-jako podmiotom reformy edukacji w projekcie „Szansa dla sześciolatków – wsparcie na starcie”,
  • Młodym Artystom  we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Grażyny Bacewicz w Warszawie realizując wspólne projekty artystyczne i edukacyjne,
  • Młodym Talentom- w artystyczno-edukacyjnym projekcie „Kuźnia talentów” realizowanym we  współpracy z Przedszkolami i Szkołami Podstawowymi w ramach edukacji pozaformalnej,
  • Młodym Kibicom – w programie kształtującym kulturę kibicowania jako przygotowanie młodzieży do uczestnictwa  w EURO 2012,
  • Wolontariuszom w projektach szkoleniowo-wychowawczych rozwijających ich umiejętności pomagania,
  • Rodzicom – na różnego rodzaju warsztatach pozwalających wzmacniać ich rolę i rozwijać umiejętności wychowawcze,
  • Nauczycielom - na profesjonalnych szkoleniach dedykowanych określonym grupom,
  • Środowisku przedszkolnemu – dając podwaliny pod budowanie dialogu wielokulturowego w mieście stołecznym Warszawa
  • Liderom dobrej pracy przedszkolnej na wdrażanie istotnych zmian systemowych oraz kreowanie mądrej rzeczywistości przedszkolnej.
Podejmujemy wysiłki zmierzające do podnoszenia świadomości społecznej na temat potrzeb edukacyjnych i rozwojowych małych dzieci, a także znaczenia edukacji przedszkolnej dla przyszłej kariery życiowej człowieka. Przekonani o tym, że odpowiedzialność za edukację małych dzieci ciąży na dorosłych, staramy się wciąż pracować nad podnoszeniem jakości wczesnej edukacji w Polsce.

Współpraca ze środowiskiem

Donatorami naszych projektów są głównie Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa, Zarządy Dzielnic miasta stołecznego Warszawy, Kuratorium Oświaty w Warszawie. Ważnym partnerem jest dla nas Miasto Piastów, Biuro Wojewody Mazowieckiego, a patronem wielu przedsięwzięć Wojewoda Mazowiecki.  Nasze projekty dofinansowane są także z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i  Europejskiego Funduszu Społecznego. Opiekunem naukowym programów O.T. TRAD „SZANSA” jest dr Krystyna Kamińska. Warto pamiętać, że tzw. III sektor to bardzo „unerwiony organizm” niezwykle wyczulony na potrzeby społeczne. Organizacje pozarządowe takie jak O.T. TRAD „SZANSA” są ważnym partnerem w diagnozowaniu i reagowaniu na najistotniejsze problemy rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu polityki oświatowej prowadząc dialog z samorządem lokalnym, edukacją publiczną, pomocą społeczną i innymi instytucjami reprezentującymi pokrewne dziedziny życia. Nasza aktywność na platformie Komisji Dialogu Społecznego powoduje, że chcemy być partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy . Przekonani o tym, że działanie w grupie jest twórcze i przynosi wymierne skutki nasze projekty najczęściej realizujemy w partnerstwie (nie tylko z placówkami, ale także samorządem lokalnym oraz innymi NGO).