Możemy więcej

„Możemy więcej” to program profilaktyczno-wychowawczy w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu ukierunkowany na przygotowanie młodzieżowych liderów środowiskowych. Zakładamy pracę w grupie (16-18 osób) złożonej z młodych ludzi w wieku 17-25 lat – studentów i uczniów  szkół ponadgimnazjalnych (ewentualnie gimnazjalnych w miarę potrzeb)  tzw. młodzieży napływowej przybywającej do Warszawy z całego województwa po wiedzę i pracę.  Celem programu jest podnoszenie umiejętności społecznych i przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także wsparcie  młodych ludzi w przezwyciężaniu ich problemów mających swoje źródła w rodzinie czy grupie rówieśniczej. Ideą programu jest nauka przez doświadczenie, praca na zasobach własnych. Uczestnicy: 1.  kształtują umiejętności życiowe i społeczne  poprzez osobiste uczestnictwo w warsztatachprofilaktycznych, 2. odnajdują wsparcie w grupie (pozytywnej)  ludzi w podobnym wieku i o podobnych problemach, otrzymują pomoc  psychologiczną, 3. rozwijają zainteresowania, uczą się pożytecznych i konstruktywnych sposobów spędzania czasu, 4. poznają metodę projektowania działania, 5. uczą się pozytywnie patrzeć na siebie i w siebie, rozumieć własne potrzeby, możliwości i ograniczenia (słabe i mocne strony), 6.  zdobędą wiedzę nt. skutków nadużywania alkoholu. Ważnym założeniem jest także zainteresowanie młodych ludzi ideą wolontariatu, wzbudzenie w nich poczucia, że mogą być komuś potrzebni, a chętnym umożliwienie samorealizacji w tej dziedzinie. Program „Możemy więcej” zakłada przygotowanie młodych ludzi  do podejmowania działań profilaktycznych w swoim najbliższym otoczeniu – na uczelni, w klubach, w szkole, w gronie rówieśników w swoich rodzinnych miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego. Ma na celu także rozwój osobisty uczestników w zakresie samoświadomości, nabycia nowych umiejętności i wiedzy oraz pozytywnego wzmocnienia. Studenci i młodzież nauczą się planować swój czas w sposób kreatywny i świadomy, pozwalający aktywnie i przyjemnie spędzać wolne chwile bez spożywania alkoholu, a także radzić sobie ze stresem i rozumieć własne emocje. Dodatkowo będą mogli rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne, co pozwoli im łatwiej nawiązywać relacje z innymi ludźmi oraz efektywniej pracować z nimi.   Program zakłada bezpośrednią pracę z młodzieżą akademicką i licealną oraz swego rodzaju transfer wiedzy i umiejętności do grup młodzieżowych prowadzonych przesz liderów  O.T. TRAD „SZANSA” w mniejszych miejscowościach województwa mazowieckiego. Młodzi ludzie bowiem, szczególnie studenci kierunków pedagogicznych, którzy odnajdą się w idei wolontariatu będą mieli możliwość przeprowadzenia autorskiego projektu profilaktycznego na rzecz np. swojego środowiska lokalnego, dzieci ze świetlicy wiejskiej, na obozach profilaktyczno – edukacyjno -wypoczynkowych O.T. TRAD „SZANSA”. Zakładamy, że inwestycja szkoleniowo-wychowawcza w młodzież  akademicką i licealną  pochodzącą z różnych miejsc Mazowsza okaże się zasobem do wykorzystania w profilaktycznej pracy w różnych akcjach Stowarzyszenia, np. w szkołach, przedszkolach, świetlicach na terenie województwa mazowieckiego (szczególnie w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych).  Przez to uczestnicy będą długofalowo widzieć sens pracy nad sobą i pracy z innymi. To będzie dawało im również poczucie przynależności do większej grupy (organizacji) i poczucie, że są potrzebni, że dążą wraz z innymi do wspólnego celu.   Realizacja programu „Możemy więcej” pomyślana jest jako  proces wychowawczo – szkoleniowy dla  zrekrutowanej grupy. Po odbyciu cyklu warsztatów i szkoleń uczestnicy tworzą dla siebie grupę wsparcia, która spotyka się raz w miesiącu. Jest prowadzona przez trenera (animatora), który proponuje różne formy aktywności. Jest więc to grupa pozytywna, moderowana przez specjalistę. Tak więc grupa spotyka się nie tylko jako grupa, którą łączy wspólne rozwiązywanie problemów, ale jako grupa, w której można pożytecznie spędzić czas lub organizować działania w różnych młodzieżowych środowiskach.   ZAPRASZAMY!!! Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiegomazowsze_serce_polski_logo