Współpracujemy w konsorcjach:

Oprócz projektów realizowanych indywidualnie, prowadzimy działania również w porozumieniach konsorcyjnych.   Jesteśmy liderem konsorcjum "Razem z Ochotą" zawiązanym na lata 2017-2019 wraz z 5 innymi organizacjami pozarządowymi. Współpraca na tej płaszczyźnie możliwa jest wyłącznie dzięki dofinansowaniu zdobytemu z Urzędu Dzielnicy Ochota M.St. Warszawy.Dnia 1 kwietnia 2017 roku zawiązaliśmy konsorcjum "Wolski Spinacz" wraz organizacjami: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacją Chrześcijańską "Nebo" oraz Stowarzyszeniem Twórczych Pedagogów "Stara 4" w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia dzielnicy Wola na lata 2017-2019. Główną ideą tego przedsięwzięcia jest budowa systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu Młynowa.

Projekt Rodzina Wspólna Sprawa II jest kontynuacją podjętych w roku 2016 działań na rzecz rodzin z małymi dziećmi mieszkających na terenach rewitalizowanych Pragi Południe przez O.T.TRAD SZANSA Warszawa Ochota, Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko oraz Fundację "Zwalcz Nudę". Projekt ma na celu zwiększenie szans rozwojowych dzieci w wieku 0-6 lat oraz ich rodziców / opiekunów poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych, opiekuńczo – wychowawczych, wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców.