Projekty zrealizowane

O.T.TRAD „Szansa” od 1992 r. wspiera  dzieci i rodziny realizując różnorodne projekty edukacyjne, wychowawcze i szkoleniowe.
W latach 1992 – 2012 z naszych usług skorzystało ponad 10 000 dzieci i rodziców, kilkaset nauczycieli  i dyrektorów oraz niemalże 1000 wolontariuszy. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 200 projektów.

Oto niektóre z nich:

1997- 2002 r. przy współpracy z Fundacją Bernard van Leer O.T.TRAD „Szansa” prowadziła dwutorowo następujące programy:

* program rodzinny o charakterze terapeutycznym oparty na indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną potrzebującą pomocy

* program przedszkolny o charakterze profilaktycznym, szkoleniowym realizowany w placówkach wczesnej edukacji, adresowany do nauczycieli, rodziców i dzieci. Źródłem powstania programu przedszkolnego była diagnoza i analiza przyczyn niepowodzeń dziecięcych w szkole, która pokazała, że wiele kłopotów szkolnych ma swój początek w zaniedbaniach z poprzednich okresów rozwojowych, głównie z okresu przedszkolnego. Intensywna praca w tym programie zaowocowała:

  1. Organizacją corocznych  seminariów dla dyrektorów i nauczycieli przedszkolnych z całej Warszawy, poświęconych adaptacji i wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat.
  2. Stworzeniem pionierskiego programu adaptacyjnego dla dzieci „W naszym przedszkolu 3-latki nie płaczą” (wraz z broszurą dla nauczycieli i szkoleniem dla nauczycieli i personelu pomocniczego przedszkola)
  3. Stworzeniem programu (wraz z broszura dla nauczycieli) „Twój przedszkolak jest mądry, odważny i lubiany” wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym we współpracy nauczycieli z rodzicami

2005-2012- współpraca ze środowiskiem przedszkolnym.

Od 2005r. skupiliśmy dyrektorów Liderów dobrej pracy przedszkolnej, z którymi pracujemy nad podnoszeniem jakości pracy z małym dzieckiem. Początkowo w ramach projektu „Innowacje pedagogiczne w pracy z dziećmi i rodzicami a narodowe tradycje edukacyjne”  dofinansowanego
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który to przerodził się w projekt „Przedszkole w trakcie zmiany” realizowany do dziś. Wspólnie z dyrektorami kilkunastu placówek przedszkolnych przełamujemy stereotypy i schematy obecne w pracy pedagogicznej tworząc dobre warunki emocjonalno – wychowawcze,  definiujemy problemy i zagrożenia, a  co najważniejsze wprowadzamy zmiany tam, gdzie są one potrzebne.

Zorganizowaliśmy wspólnie kilka konferencji, odbyliśmy liczne seminaria, warsztaty i wizyty studyjne w kraju i za granicą. Wydaliśmy trzy publikacje pod wspólnym tytułem: „Przedszkole otwarte na zmianę”.

W 2012 roku wykorzystując potencjał przedszkoli rozpoczęliśmy starania o tworzenie  warunków przyjaznej adaptacji  dzieci 6-letnich w szkołach. Do twórczej  współpracy zaprosiliśmy 15 szkół podstawowych z Warszawy i okolic budując relacje pomiędzy placówkami, przez które wędruje dziecko na ścieżce swojej wczesnej edukacji. 

* W 2003 r., na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, pracownicy O.T.TRAD „Szansa”, wraz z innymi organizacjami samorządu lokalnego, przygotowali „Przewodnik po instytucjach
 i organizacjach ochockich pomagających dziecku i rodzinie”. 

 

* W 2003 r. dofinansowanie przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy, wraz z pozytywną oceną realizacji i rozliczenia finansowego, programu:„Wielomodułowy program dla małych dzieci oraz ich rodzin” (Klubik Mamy i Malucha oraz Klub Przedszkolaka)

* W 2004 r. realizacja badań do ogólno warszawskiego projektu „Szybka Ocena i Reakcja zachowań ryzykownych wśród młodzieży” (zespół O.T.TRAD „Szansa” przeprowadzał badania w Dzielnicy Ochota). Współpracowaliśmy z: Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, socjologami Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacją Maraton oraz szkołami, strażą miejską, policją Dzielnicy Ochota.

* W latach 2005 r. dofinansowanie przez Biuro Edukacji programów edukacyjno -wychowawczych skierowanych do małych dzieci wraz z pozytywną oceną realizacji i rozliczenia finansowego programów:

- Samodzielny i przedsiębiorczy przedszkolak,

- Kto Ty jesteś? – Polak Mały,

- Kuźnia talentów.

 

* W latach 2004-2006  dofinansowanie przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy, wraz z pozytywną oceną realizacji i rozliczenia finansowego, programu: Rodzinny kącik- działania w zakresie zintegrowanej pomocy dziecku i jego rodzinie

* W 2007 r.  przy dofinansowaniu Biura Edukacji m.st. Warszawy realizacja programu: Rodzinny kącik- program edukacji elementarnej dla dzieci w wieku 2-5 lat

* W 2008 r.  przy dofinansowaniu Biura Edukacji m.st. Warszawy realizacja programu: - Rodzinny kącik- program edukacji elementarnej dla dzieci w wieku 2-5 lat

* W 2008 r.  przy dofinansowaniu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie realizacja wielomodułowego programu wyrównywania szans dzieci przedszkolnych i dzieci w wieku wczesnoszkolnym

* W 2009 r.  przy dofinansowaniu Biura Edukacji m.st. Warszawy realizacja programu: - Rodzinny kącik- program edukacji elementarnej dla dzieci w wieku 2-5 lat

 

W  2009 r.-2011r. zawiązaliśmy Partnerstwo na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, do którego przystąpiły placówki przedszkolne.  Efektem Partnerstwa była wspólna realizacja projektu „Szansa na przedszkole” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami projektu byli Miasto Stołeczne Warszawa oraz Miasto Piastów. W utworzonych przez nas 4 alternatywnych formach przedszkolnych uczestniczyło 60-oro dzieci w wieku 3-5 lat, które z różnych przyczyn (w tym zdrowotnych i socjalnych) nie zostały objęte regularną edukacją przedszkolną.

W latach 2011-2012 r. dzięki dofinansowaniu Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy/Biura Pomocy i Projektów Społecznych w ramach Programu „Rodzina” zrealizowaliśmy projekt „Rodzinny kącik-profilaktyczny program dla rodzin z małymi dziećmi”,

W  2012 r.- organizacja i współprowadzenie w partnerstwie z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych (finansowanie zadania w ramach małego grantu) oraz Stowarzyszeniem ”Mamy Czas” konferencji upowszechniającej działalność klubów dla rodzin z małymi dziećmi „Warszawa dla RODZIN”