RODZINA-wspólna sprawa II

Projekt "RODZINA - wspólna sprawa" powstał przy współpracy zrzeszonych w konsorcjum dwóch organizacji pozarządowych, działających od wielu lat na rzecz dzieci i rodzin O.T.TRAD SZANSA Warszawa Ochota i Stowarzyszenia "Wspólne Podwórko".

Jest odpowiedzią na potrzeby społeczne terenów rewitalizowanych dzielnicy Pragi Południe. Wyraża troskę o rozwój najmłodszych mieszkańców dzielnicy i środowisko, w jakim się wychowują. Połączone działania dwóch organizacji Stowarzyszenia „Wspólne podwórko” oraz Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA zaplanowane zostały z uwzględnieniem innych lokalnych zasobów – placówek wczesnej opieki i edukacji i zakładając wykorzystanie także ich potencjału. Projekt ma na celu zwiększenie szans rozwojowych dzieci w wieku 0-6 lat oraz ich rodziców / opiekunów poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych, opiekuńczo – wychowawczych, wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców. Ważnym celem jest także zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz rodzin z dzieckiem do lat 6  poprzez zbudowanie sieci współpracujących ze sobą podmiotów zlokalizowanych w rejonie ulicy Chrzanowskiego – żłobków, z których dzieci trafiają do dwóch przedszkoli oraz dwóch szkół, do których idą potem jako uczniowie, a po lekcjach korzystają ze wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez „Wspólne Podwórko”. Najmłodsze dzieci oraz ich rodziny to nasza wspólna sprawa, którą chcemy się  profesjonalnie, systemowo i kompleksowo zająć.

W ramach projektu zorganizowany został Klub dla rodzin w trzech punktach ul. Chrzanowskiego (w Przedszkolu nr 51, Przedszkolu nr 153 i Stowarzyszeniu "Wspólne Podwórko",  aby zwiększyć dostępność i urozmaicić ofertę prowadzonych zajęć, jak najlepiej dostosować ją do oczekiwań beneficjentów.   Projekt nie odpowie na wszystkie problemy i potrzeby rozwijającego się, rewitalizującego obszaru w rejonie ulicy Chrzanowskiego, gdzie powstają nowe osiedla, bloki mieszkalne, place zabaw dla małych dzieci. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje rozbudowę terenu aż do torów Dworca Wschodniego. Osiedli się w tym rejonie wiele młodych rodzin z dziećmi, rosną, więc potrzeby rozwoju infrastruktury, ale nie tylko materialnej, także społecznych zasobów, systemu wsparcia i mądrej opieki, edukacji najmłodszych. Zakładamy, że co najmniej 65% rodzin biorących udział w poszczególnych zajęciach zwiększy swoje kompetencje. Wyniki badań końcowych, ostatnia ankieta w grupie reprezentatywnej pokażą rezultaty i wyznaczą kierunki do kontynuacji, rozbudowy sieci i partnerstwa lokalnego na rzecz dzieci i rodzin.

W ramach naszych wspólnych działań planujemy w partnerstwie z personelem żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych wypracować standardy wspierania rodziny w fazie przekraczania progu „dom- żłobek”, żłobek – przedszkole, dom – przedszkole, przedszkole- szkoła”. Do tego potrzebne są spotkania i rozmowy.

Proponowany dwuletni program stanowi kontynuację działań warszawskiego klubu dla rodzin, którego początki sięgają 2002 r. na Ochocie.  Projekt zakłada prowadzenie zintegrowanego  centrum rozwoju dla dzieci i ich rodziców a także rodzin oczekujących dziecka, miejsca przyjaznego i otwartego na potrzeby dzieci i ich opiekunów. W ramach naszej oferty klubowej proponujemy prowadzenie różnorodnych zajęć, warsztatów, wykładów i spotkań skierowanych do mieszkańców obszarów rewitalizowanych dzielnicy Praga Południe. W naszej pracy kierujemy się systemowym myśleniem o rodzinie, w której na sytuację  dziecka wpływają relacje międzyludzkie oraz sytuacja pozostałych członków rodziny. Z tego powodu widzimy  zasadność i konieczność kierowania usług do całych rodzin. W pracy ze wszystkimi  dziećmi, osobami dorosłymi odwołujemy się do  ich zasobów, potencjału, zdolności,  do ich mocnych stron, do tego, co sprawne i dobrze funkcjonuje. Za priorytet  uważamy dać szansę każdemu dziecku, dać szansę każdej rodzinie. Dać szansę tzn. odkryć to, co niepowtarzalne w niej drzemie.

Wierzymy, ze tworzenie środowiska przyjaznego dla rozwoju dzieci, dla rozwoju ich rodzin pozwoli tym zasobom rozkwitnąć. 
Partnerami projektu są:
  • Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja" ul. Chrzanowskiego 7
  • Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole" ul. Chrzanowskiego 19
  • Szkoła Podstawowa nr 72 ul. Paca 44
  • Szkoła Podstawowa nr 255  ul. Kamionkowska 36/44
  • Żłobek nr 30 ul. Stanisława Augusta 79
  • Żłobek nr 12 ul. Grochowska 232
Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.Rodzina-wspólna sprawa