„Światy Dzieci”

Program profilaktyczny uzupełniający ofertę Lokalnych Systemów Wsparcia w dzielnicy Wola i OchotaProgram powstał w wyniku doświadczeń pracy w lokalnych systemach wsparcia w dzielnicach Ochota i Wola, gdzie pracujemy w konsorcjach "Razem z Ochotą II" oraz "Wolski Spinacz". Działania realizowane w ramach projektów dzielnicowych nie zabezpieczają wszystkich potrzeb, na jakie napotykamy w czasie naszej pracy.

W szkołach objętych LSW mamy wyszkoloną, przygotowaną grupę tutorów wywodzących się spośród nauczycieli, wychowawców zaangażowanych we współdziałanie z konsorcjum.

Tutor to ktoś, kto pracuje w relacji jeden na jeden. Tutor w środowisku szkolnym potrafi pokierować integralnym rozwojem dziecka, trafnie rozpoznać jego potencjał, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju osobistego i społecznego. Tutor uważnie podchodzi do wyników pracy dziecka, motywuje do długotrwałej współpracy i co ważne - znajduje w niej obopólną radość. Tutor (z łaciny - opiekun) rozumiany jest przez nas jako indywidualny wychowawca, opiekun i przyjaciel dziecka zaangażowany w jego życie i rozwój.

Tutorzy są dorosłymi przewodnikami po światach dzieci, w których dzieje się źle, pomagają dzieciom te światy poukładać. Projekt "Światy Dzieci" zakłada realizację następujących modułów:

I. Przewodnictwo wychowawcze-indywidualna praca z dzieckiem. Systematyczne, indywidualne prowadzenie dziecka z zastosowaniem metodologii tutoringu wychowawczego. Grupa tutorów docelowo będzie liczyła ok. 22 osób. Każdy z nich swoją opieką otoczy ok. 2 dzieci.

II. Akademia rodzica. Zajęcia psychoedukacyjne podnoszące kompetencje rodzicielskie dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w tutoringu opiekuńczo-wychowawczym.

III. Konsultacje dla tutorów. Systematyczne spotkania z realizatorami programu.

Dążymy do tego, aby w wyniku pracy tutorów wychowawczych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (zwłaszcza wieloproblemowych) uwierzyły w siebie, były bardziej samodzielne w działaniu, nauce, załatwianiu swoich spraw i rozwiązywaniu problemów. Chcemy, by były mniej zalęknione, wycofane, by nie prezentowały zachowań ucieczkowych ani postaw roszczeniowych. Wierzymy, że poprawią swoje relacje z najbliższymi oraz kolegami. Być może niektóre trafią do placówki wsparcia dziennego (o ile zajdzie taka potrzeba) lub zostaną objęte dodatkowym wsparciem w ramach LSW w wyniku współpracy nauczycieli - tutorów z organizacjami tworzącymi konsorcjum.

Prowadzimy także wspólne spotkania warsztatowe i podsumowujące w gronie rodzice, dzieci, tutorzy, realizatorzy. Mają one oprócz celów integracji i wymiany informacji również funkcje edukacyjne, wspólnego warsztatu np. dla rodziców z dziećmi.
Program współfinansowany ze środków miasta st. Warszawy.