Szansa na przedszkole

szansa-na-przedszkole

Naszym projektem „Szansa na przedszkole” (2009-2011) dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapoczątkowaliśmy historię partnerstw miasta stołecznego Warszawy. 

W 2008 roku z naszej inicjatywy zostało podpisane  ,,Partnerstwo na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych i Zapewnienia Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych w Systemie Oświaty” z czterema placówkami przedszkolnymi reprezentującymi Miasto Stołeczne Warszawa oraz Miasto Piastów, które wkrótce przyniosło w efekcie wspólną realizację projektu „Szansa na przedszkole”. Ze środków Unii Europejskiej utworzyliśmy 4 alternatywne formy wychowania przedszkolnego dając szansę  60-ciorgu dzieciom na edukację i rozwój. 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU „SZANSA NA PRZEDSZKOLE”

CEL PROJEKTU

Przedszkole zajmuje trwałe miejsce w polskiej tradycji edukacyjnej. Opieka, wychowanie, kształtowanie postaw i nawyków, przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie to podstawowe zadania realizowane od wielu lat w tych placówkach. Istnieje wyraźny związek między doświadczeniem edukacyjnym zdobytym w przedszkolu, a osiągnięciami szkolnymi. Dzieci, które rozpoczynają edukację od przyjścia do szkoły są "opóźnione" na starcie. Rzadko się zdarza by choć raz były w teatrze, są nieśmiałe, mają ubogi zasób wiedzy o otaczającym ich świecie, równie ubogi zasób słownictwa. Dzieci objęte wczesną edukacją przedszkolną znacznie częściej odnoszą sukcesy w toku dalszej edukacji jak również na rynku pracy. Należy zatem uznać, że edukacja przedszkolna ma fundamentalne znaczenie dla jakości kapitału ludzkiego kraju.

Wskaźniki upowszechnienia w Polsce edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat należą do najniższych w Europie. Szczegółowe badania MEN w ostatnim czasie dowodzą, że jeśli chodzi o realne uczestnictwo dzieci 4-letnich w edukacji przedszkolnej  zajmujemy ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Jak wynika z danych MEN w 539 polskich gminach nie ma w ogóle przedszkoli. W efekcie większość dzieci w wieku od 3 do 5 lat pozostaje poza sferą wpływu oddziaływania edukacji przedszkolnej. W Polsce jest nią objętych ok. 30% dzieci, podczas gdy w wielu krajach europejskich wskaźniki wahają się pomiędzy 70% a 100%. W skali kraju liczba miejsc w przedszkolach nieznacznie przekracza liczbę dzieci w wieku przedszkolnym jednak miejsca te są często rozmieszczone nierównomiernie, przez co w wielu regionach występują niedobory. Szczególnie ten problem zaznacza się na osiedlach wielkomiejskich. Ponadto w Polsce spotykamy się z ogromną nierównością warunków rozwoju i kształcenia dzieci. Dzieci z rodzin biednych, ubogich mają o wiele mniejsze szanse na pełny, wszechstronny rozwój potencjału intelektualnego. Fakt ten podyktowany jest m.in. zbyt wysokimi opłatami za przedszkola, ustalanymi przez gminy, problem ten dotyczy szczególnie obszarów zagrożonych biedą (blokowiska wielkomiejskie). Problem edukacji przedszkolnej zapewniającej równy start wszystkim dzieciom w Polsce widziany z perspektywy wielkiego miasta rysuje się następująco: znakomita większość matek w środowisku wielkomiejskim Warszawy należy do tzw. ludności napływowej. Ludzie przeprowadzają się do stolicy z mniejszych miejscowości w poszukiwaniu zatrudnienia. Młode rodziny nie mając zaplecza w postaci rodziny naturalnej (babci, dziadka) muszą same opiekować się dziećmi. To z kolei przyczynia się do rezygnacji matek z pracy zawodowej. Dla nich potrzebna jest oferta zajęć prowadzonych 3 razy w tygodniu przez wykwalifikowanego nauczyciela tak, żeby była to rzeczywista edukacja a nie tylko opieka. Wskazuje się również na konieczność poszerzania roli rodziców w procesie edukacji, zarówno jako współdecydentów, biorących udział w procesie planowania edukacji, jak i jako współuczestników, biorących aktywny udział w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych. Edukacja przedszkolna  jest obszarem poważnie zaniedbanym i wymaga zdecydowanej interwencji zarówno ze strony Państwa, jak również włączenia się w działania naprawcze sektora trzeciego tj. organizacji pozarządowych. 

We wszystkich podejmowanych dyskusjach, a nawet działaniach w obszarze wczesnej edukacji my Polacy skupialiśmy się dotychczas głównie na kwestiach treściowych 

i organizacyjnych, zawsze brakowało czasu na kwestie jakościowe. Tymczasem w żadnej wyższej szkole pedagogicznej nie uczono dotychczas pracy z grupą różnowiekową  i nie uczono pracy z rodzicami, co wydaje się niezbędną umiejętnością współczesnego nauczyciela. Na to, aby w Polsce dokonywały się tego typu przemiany społeczne wymuszane niejako przez tzw. skok cywilizacyjny potrzeba akceptacji rodziców. Ich świadomość jest niezbędna. Wraz z rozwojem dziecka następuje niebywały rozwój rodziców. Stają się oni wolnymi obywatelami w demokratycznym kraju. 

Celem niniejszego projektu jest utworzenie czterech alternatywnych form wychowania przedszkolnego. Objęcie wsparciem 60 dzieci w wieku 3-5 lat. Z rozmów przeprowadzonych, z dyrektorami przedszkoli oraz burmistrzem Miasta Piastów oraz burmistrzami dzielnic m. st. Warszawy wyłania się następujący obraz: W Przedszkolu nr 3 w Piastowie brakuje miejsc dla 100 dzieci, są tylko 3 przedszkola publiczne, nie ma niepublicznych, nie istnieją  alternatywne formy wychowania przedszkolnego, w przedszkolu  nr 51 im. "Misia Czerodzieja" (Praga Płd) nie przyjęto 15 dzieci z powodu braku miejsc, ponadto należy podkreślić, iż powyższa Dzielnica jest defaworyzowana. W Przedszkolu 237 (Wola),  - nie ma miejsc dla 4-latków, nie przyjęto wszystkich dzieci. W dzielnicy Ochota brakuje miejsc dla 4- latków. Pomoc
w ramach niniejszego projektu jest odpowiedzią na potrzeby miasta Piastów i Warszawa
z uwagi na fakt, iż pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkola mają dzieci rodziców pracujących. Dzieci matek niepracujących nie dostały się do placówek. Zatem w ramach realizacji projektu zostaną utworzone zespoły wychowania przedszkolnego przy powyższych przedszkolach. Utworzenie alternatywnych form wychowania przedszkolnego przyczyni
się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym. W ramach projektu będziemy promować ideę aktywnego udziału rodziców w życiu przedszkola oraz obejmiemy wsparciem metodycznym nauczycieli pracujących w ośrodkach wychowania przedszkolnego. W ramach projektu będzie prowadzona aktywna współpraca między przedstawicielami j.s.t.
i organizacją trzeciego sektora. Na potrzeby realizacji projektu placówki przedszkolne zapewniają pomieszczenia, które będą dostosowane do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz będą wyposażone w niezbędne meble i sprzęty. Planuje się zaangażować dyrektorów placówek, przedstawicieli j.s.t. w realizację projektu poprzez podpisanie porozumienia na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i zapewniania wysokiej jakości usług edukacyjnych. Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno – promocyjna. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez podjęcie konkretnych, wszechstronnych działań. Założenia niniejszego projektu wpisują się w zapisy Narodowej Strategii Spójności. Są zgodne z dokumentami programowymi tj. PO KL
w zakresie Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Planem Działania na lata 2007 – 2008 PO KL dla Priorytetu IX w województwie mazowieckim, upowszechnienie edukacji przedszkolnej jest jednym z celów Strategii Lizbońskiej, Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, Narodowym Planie Działania na rzecz dzieci 2004-2012, Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski, jak również  Strategii Społecznej Warszawy oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa do 2020r. Projekt wpisuje się w założenia nowej podstawy programowej przygotowywanej przez MEN. Rok szkolny 2008/2009 będzie ogłoszony przez MEN ROKIEM PRZEDSZKOLAKA.

 

GRUPY DOCELOWE

W ramach projektu zostaną utworzone cztery alternatywne formy wychowania przedszkolnego, zespoły wychowania przedszkolnego. Wsparciem zostanie objęta grupa 60 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Podczas rekrutacji priorytetowo traktowane będą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci wychowywane 

przez samotne matki, samotnych ojców. Ponadto w ramach realizacji projektu będziemy promować ideę aktywnego udziału rodziców w życiu przedszkola poprzez przeprowadzenie treningu umiejętności wychowawczych, obejmiemy wsparciem metodycznym

4 nauczycieli pracujących w ośrodkach wychowania przedszkolnego. Projekt jest oparty 

na koncepcji partnerstwa gmin i organizacji pozarządowej.

Wybór grupy docelowej wynika z faktu, iż w gminie Piastów brakuje 100 wolnych miejsc w przedszkolach, na warszawskich osiedlach wielkomiejskich brakuje również wolnych miejsc, dowodem na powyższe jest zamieszczona na stronie internetowej z marca br. informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli. Największy problem stanowi rekrutacja dzieci, które kończą 3 lata w miesiącach następujących po miesiącu wrześniu 08r. Większość z tych dzieci nie została zakwalifikowana do przedszkola.

Rekrutacja prowadzona będzie przez Kierownika Projektu we współpracy z Koordynatorem Kampanii Informacyjno – Promocyjnej oraz we współpracy z samorządem lokalnym poszczególnych dzielnic Warszawy i gminy Piastów, jak również we współpracy z przedstawicielami przedszkoli. Jednocześnie prowadzona będzie kampania rekrutacyjno - informacyjna. Ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji zostaną zamieszczone w prasie lokalnej, 

na stronie internetowej stowarzyszenia, ogólnodostępnych tablicach urzędów dzielnic, urzędu gminy, jak również w na tablicach informacyjnych w Działach Świadczeń Rodzinnych. Zostanie nagrany spot radiowy, w miesiącu sierpniu 08r w lokalnej stacji będzie miała miejsce emisja spotu. W wyniku rekrutacji wyłonionych zostanie do uczestnictwa w projekcie 60 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Z rodzicami dziećmi zakwalifikowanymi do projektu zostanie podpisana deklaracja zobowiązująca do udziału w projekcie. O wynikach rekrutacji rodzice oraz dzieci zostaną poinformowani za pomocą pisemnego powiadomienia.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostanie sporządzona lista rezerwowa.

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Realizacja projektu będzie obejmowała następujące działania:

1.Utworzenie 4 alternatywnych form wychowania przedszkolnego. Powyższe formy zostaną utworzone na terenie: gminy Piastów, m. st. Warszawy, w dzielnicach wielkomiejskich, w których występuje najwyższy bark miejsc w przedszkolach. Pomieszczenia w których będą realizowane zajęcia zostaną użyczone przez poszczególne dzielnice, zostaną zakupione materiały metodyczne dla dzieci - uczestników projektu. Zostanie zatrudnionych 4 pedagogów, którzy będą prowadzić zajęcia w zespołach, zostanie zatrudniony logopeda, który wykona badania przesiewowe – diagnozy logopedyczne dla 60 dzieci, uczestników projektu. Podczas zajęć w alternatywnej formie wychowania przedszkolengo wszystkie dzieci będą miały zapewnione wyżywienie.

Prowadzona będzie kampania rekrutacyjno – promocyjna, Zostanie sporządzony regulamin rekrutacji. Uczestnictwo dzieci będzie trwało od września 2008 do czerwca 2010r. 

2.W celu promocji idei aktywnego udziału rodziców w projekcie będą prowadzone treningi umiejętności wychowawczych. Planuje się objąć grupę 120 rodziców treningami. Zgodnie
z PZP zostaną wyłonieni trenerzy prowadzący treningi. Zostanie zamówiona usługa zaprowiantowania/restauracyjna. Zajęcia zostaną zorganizowane w siedzibie przedszkoli
z terenu gminy Piastów i Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”. 

3.Szkolenia dla nauczycieli. Zostanie wyłoniona firma szkoleniowa, która poprowadzi szkolenia dla nauczycieli. Szkolenia  wyjazdowe.

4.Kampania informacyjno – promocyjna

Zatrudnienie informatyka do zaprojektowania i administrowania  podstrony projektu, zostaną zaprojektowane oraz wydrukowane ulotki, plakaty, naklejki, w lokalnych mediach zamieszczane będą ogłoszenia w prasie i spoty radiowe, zostaną zorganizowane  3 festyny, 2 konferencje.

5.Przeprowadzenie ewaluacji projektu – usługa zostanie zlecona firmie zewnętrznej posiadającej doświadczenia w przeprowadzaniu badań. Ewaluacja przeprowadzona będzie dwukrotnie w czerwcu 2009 roku i czerwcu 2010. Ewaluacja zakończy się sporządzeniem raportu końcowego z przeprowadzonych badań.

 

REZULTATY

Poprzez realizację projektu zamierzamy osiągnąć następujące rezultaty twarde:

Objęcie 60 dzieci w wieku 3 do 5 lat zajęciami przedszkolnymi,

Utworzenie  4 alternatywnych form przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego,

Objęcie 4 nauczycieli szkoleniami podnoszącymi ich kompetencje zawodowe. 

Wykonanie badań przesiewowych – diagnozy logopedyczne 60 dzieci. 

Wzmocnienie rodziców w ich roli – przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych.

Poprzez realizację projektu zamierzamy osiągnąć następujące rezultaty miękkie:

Rezultatem projektu będzie wyrównanie szans edukacyjnych 60 dzieci w wieku 3-5 lat poprzez zapewnienie im alternatywnej formy wychowania przedszkolnego, dostęp
do wczesnej edukacji. Poprzez uczestnictwo w projekcie dzieci zyskają wysokiej jakości edukację opartą o dobre relacje i więź z dorosłymi, nastąpi rozwój sfery poznawczej
i emocjonalno - społecznej. Rozwój mowy i umiejętności komunikacyjnych, korekta wad wymowy. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do realizowania obowiązku szkolnego - do nauki pisania, czytania i liczenia, kompetencje językowe i matematyczne. Ponadto działania w ramach projektu przyczyniać się będą do zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat, nastąpi uelastycznienie i dostosowanie ofert przedszkoli do rzeczywistych potrzeb dzieci, rodziców/opiekunów.

Rodzice zyskają- umiejętności porozumiewania się z własnym dzieckiem, wiedzę na temat potrzeb rozwojowych, rozumienie potrzeb psychofizycznych małych dzieci. 

Nastąpi wzmocnienie w roli rodzica.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie Szansa na przedszkole
plakat-szansa-na-przedszkole
Program_Szansa na przedszkole

 

Organizatorzy i partnerzy:
szansa-na-przedszkole-ogranizatorzy-i-partnerzy