Wolski Spinacz

Na lata 2017-2019 zawiązaliśmy konsorcjum "Wolski Spinacz" z następującymi organizacjami:

Fundacja Chrześcijańska NEBO
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4".


Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, zamieszkujących obszary natężenia problemów społecznych na terenie
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Projekt ten realizowany jest we współpracy z wieloma innymi partnerami – instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, takim i jak: placówki wsparcia dziennego, poradnie,
Ośrodek Pomocy Społecznej, zespoły kuratorskie, biblioteki, organizacje prowadzące pracę podwórkową i inne.